Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

 

1. Bà Trần Thị Mỹ Ái- Giám đốc Sở, số điện thoại: 0914.434.757;

2. Ông Nguyễn Đăng Lôc - Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0914.188.894;

3. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0914.120.317;

4. Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0915.012.223;

5. Ông Phan Ngọc Khai - Chánh Thanh tra Sở, số điện thoại: 0905.032.729. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.