Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ:  Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi

Tel: 0255.3822868

Fax: 0255.3825701

Email: skhdt@quangngai.gov.vn

Website: https://skhdt.quangngai.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

Mobile: 0914.012.223

Email: nvtrong-skhdt@quangngai.gov.vn

Phụ trách các phòng: Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Kinh tế đối ngoại; Tổng hợp - Quy hoạch.

Phó giám đốc: Nguyễn Đăng Lộc

Tel: 0255.3828027

Email: ndloc-skhdt@quangngai.gov.vn

Phụ trách các phòng: Khoa giáo - Văn xã; Kinh tế ngành; Văn phòng Sở; Ban Quản lý Dự án Làng Hoà bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) 

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Bắc

Mobile: 0914.120.317

Email: nxbac-skhdt@quangngai.gov.vn

Phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Thanh tra Sở.

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi