Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ câu hỏi điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Bộ câu hỏi điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

09:07 10/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-SKHĐT ngày 11/2/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 291/KH-SKHĐT ngày 9/11/2022  về việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp năm 2022.