Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822730

 

Trưởng phòng: 

Ngô Anh

Điện thoại: 0905085777

Email: nanh-skhdt@quangngai.gov.vn

Chuyên viên:

- Phạm Thị Ngọc Thủy

- Nguyễn Thanh Bình

- Phạm Khắc Tiên

- Nguyễn Tiến Sỹ

- Phạm Vỹ Lượng

- Nguyễn Thị Minh Hương