Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3826266

Trưởng phòng:

Nguyễn Đức Thạnh

Điện thoại: 0914740777

Email: ndthanh-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: 

Trần Đức Duy

Điện thoại: 0909919480

Email: tdduy-skhdt@quangngai.gov.vn

Chuyên viên:

- Nguyễn Văn Văn

- Nguyễn Ngọc Hưng

- Trương Thành Đông

- Ao Văn Toàn