Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

 PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3824134

 

Trưởng phòng: 

Phạm Thanh Long

Điện thoại: 0903557677

Email: ptlong-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng:

Trần Văn Ninh

Điện thoại: 0911396999

Email: tvninh-skhdt@quangngai.gov.vn

Chuyên viên:

- Nguyễn Hoàng Long

- Lê Tuấn Tuyên

- Phạm Thị Kim Vân