Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3818199

 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0938242332

Email: nvthang-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: 

Nguyễn Vy An

Điện thoại: 0914226609

Email: nvan-skhdt@quangngai.gov.vn

Chuyên viên:

- Nguyễn Thị Bích Hiền

- Lê Hoàng Thạch

- Trần Thị Liên

Trần Vũ Nhân