Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3825137

 

Trưởng phòng: 

Võ Thành Tuấn

Điện thoại: 0976688505

Email: vttuan-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: 

Trương Quang Thảo

Điện thoại: 0915463969

Email: tqthao-skhdt@quangngai.gov.vn

Chuyên viên:

Lê Đình Dụng

Đặng Thị Quỳnh Mai

Huỳnh Ngọc Quang