Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3822615

 

Trưởng phòng:

Hoàng Thị Minh Huyền

Điện thoại: 0905357982

Email: htmhuyen-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: 

Lê Đặng Hoài Phương

Điện thoại: 0905418848

Email: ldhphuong-skhdt@quangngai.gov.vn

Chuyên viên:

- Võ Ngọc Thạch

- Nguyễn Thị Chiêu

Nguyễn Ngọc Vũ Linh