Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

 THANH TRA SỞ

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3830910

 

Chánh Thanh tra:  

Phan Ngọc Khai

Điện thoại: 0905032729

Email:  pnkhai-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra:  

Nguyễn Văn Cang

Điện thoại: 0905265415

Email: nvcang-skhdt@quangngai.gov.vn

Thanh tra viên:

Nguyễn Thị Bích Thảo