Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi