Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

(Phụ lúc kèm theo Báo cáo)

 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi