Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi