Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

TIẾP NHẬN Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

 

- Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

- Đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp:

 

1. Văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi  (Ông  Trương  Minh  Sang,  số  điện  thoại  0905.339.891,  Email: tmsang@quangngai.gov.vn).

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố  Quảng  Ngãi  (Ông  Nguyễn  Đức  Thạnh,  số  điện  thoại  0914.740.777, Email: ndthanh-ttxtdt@quangngai.gov.vn).