Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi

Website: ipc.quangngai.gov.vn     Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn

Điện thoại: 0255.3819129, 0255.3819715     Fax: 0255.3818382

 

Giám đốc: 

Lê Văn Tài

Điện thoại: 0982280820

Email: lvtai-ttxtdt@quangngai.gov.vn

Phó Giám đốc: 

Nguyễn Duy Diễn

Điện thoại: 0916744379

Email: nddien-ttxtdt@quangngai.gov.vn

Phó Giám đốc: 

Trần Minh Ngọc

Điện thoại: 0914012017

Email: tmngoc-ttxtdt@quangngai.gov.vn

I. Phòng Tổ chức - Hành chính:

Điện thoại: 0255.3716222

Phụ trách phòng:

Trương Quang Bảo

Chuyên viên:

- Nguyễn Thị Hà Ly

- Phan Thị Thắm

II. Phòng Xúc tiến Đầu tư:

Điện thoại: 0255. 3819129

Phụ trách phòng:

Phạm Thị Trúc Viên

Chuyên viên:

- Nguyễn Thị Thanh Hà

- Trương Văn Nguyện

- Hồ Quang Nghĩa

III.  Phòng Tư vấn - Dịch vụ

Điện thoại: 0255. 3819715

Phụ trách Phòng:

Tạ Quang Vinh

Chuyên viên:

- Nguyễn Thị Phương Trang

- Nguyễn Phước Lộc