Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG SỞ

Địa chỉ: 96 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3822868     Fax: 055.3825701

 

Chánh Văn phòng Sở: 

Phạm Ngọc Huy

Điện thoại: 0914182666

Email: pnhuy-skhdt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Sở: 

Trịnh Hoài Đạt

Chuyên viên: 

- Võ Thị Thanh Hà

- Hồ Thị Dạ Thảo

- Trần Thị Mỹ Lệ

Văn thư: 

Huỳnh Thị Kim Nga

Đinh Thị Cảm

Lái xe:

- Trần Duy Khánh

- Nguyễn Khắc Phương