Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

05/07/2021 14:34    325

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII); góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thời gian thực hiện tuyên truyền được chia làm 2 đợt: Đợt 1 (trong năm 2021) và đợt 2 trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Về nội dung tuyên truyền đợt 1 (trong năm 2021): Tập trung vào việc tuyên truyền kết quả, thành công Đại hội XIII; dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19. Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 1, 2,3,4 khóa XIII, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 1,2 Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành…

Công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế... 

Về nội dung tuyên truyền đợt 2 (năm 2022 và các năm tiếp theo): Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ban, bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động, sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nêu rõ hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trên báo chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các website, trang thông tin, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở). Trên internet, mạng xã hội. Tuyên truyền miệng (hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt câu lạc bộ thời sự, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học. Trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư). Tuyên truyền cổ động trực quan (pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử...). Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật. Phát động các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy và các cơ quan chức năng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"./.

Theo quangngai.dcs.vn