Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh họp cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch vốn

05/09/2023 15:57    57

Sáng 05-9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tổng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương được HĐND tỉnh giao là hơn 26.600 tỷ đồng. Trên cơ sở tính toán lại các nguồn vốn, tổng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh là hơn 23.700 tỷ đồng.

Theo đó, sau điều chỉnh, trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là hơn 9,7 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn xổ số kiến thiết là hơn 503 tỷ đồng; nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không có biến động nên kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn này không thay đổi, với hơn 218 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn thu tiền sử dụng đất hơn 12.300 tỷ đồng; bổ sung nguồn bội chi ngân sách địa phương vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh hơn 933 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, sau khi cân đối bố trí đủ cho các nhiệm vụ, dự án thì tổng số còn lại cho các dự án khởi công mới trong 2 năm cuối kỳ trung hạn 2024 - 2025 hơn 2.947 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 được HĐND tỉnh giao là 4.186,7 tỷ đồng. Đến nay, đã phân khai chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 3.517,4 tỷ đồng; còn lại chưa phân khai là 669,3 tỷ đồng, trong đó nguồn XDCB tập trung là 115,324 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất là 554 tỷ đồng.

Dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đối với nguồn vốn XDCB tập trung: điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn và kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2023 của dự án là 2,406 tỷ đồng; bổ sung thêm 9,451 tỷ đồng để bố trí đủ nhu cầu quyết toán dự án hoàn thành; bổ sung 11,059 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các CTMTQG và một số Chương trình khác để đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng theo quy định; phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư là 2,2 tỷ đồng cho 08 dự án.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, qua 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tỉnh đã hết sức nỗ lực, khai thác tối đa các nguồn thu để bố trí cho chi đầu tư phát triển, nhằm tạo điều kiện cho KTXH phát triển, tạo tăng trưởng, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện phát sinh rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất, buộc tỉnh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn cân đối ngân sách và nguồn thu sử dụng đất. Vì vậy, việc trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với điều kiện triển khai các dự án là hết sức cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2023 theo đề xuất của Sở KHĐT trình. Thống nhất giảm cả hai nguồn: bố trí vốn đầu tư trong cân đối và từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Sau khi HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các dự án theo đúng danh mục đã được HĐND tỉnh điều chỉnh.

Đối với nguồn vốn điều chỉnh trong năm 2023, yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương tiếp tục làm việc với Sở KHĐT, khẩn trương trình UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2023.

Theo quangngai.gov.vn