Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/09/2023 10:05    377

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt (ngày 04/10/2023)  (Bấm vào để xem nội dung)

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26/10/2023 (sau khi hoàn thiện các nội dung tại Thông Báo só 430/TB-VPCP ngày 23/10/2023 của Văn phòng Chính phủ) (Bấm vào để xem nội dung)