Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

05/09/2023 16:07    48

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hiện nay, hầu hết các tổ chức đảng đã triển khai cho đảng viên đăng ký sử dụng Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” (STĐVĐT). Tuy nhiên, tại một số đảng bộ, việc việc hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới đăng ký sử dụng Phần mềm STĐVĐT còn nhiều vướng mắc; công tác phối hợp để triển khai cài đặt, cập nhật dữ liệu vào Phần mềm STĐVĐT ở một số tổ chức đảng còn chậm, chưa phát huy hết tính năng sử dụng của Phần mềm.

Bảng thống kê số lượng đảng viên đăng ký sử dụng phần mềm đơn vị (đến ngày 17/8/2023)

Nhằm bảo đảm việc đưa Phần mềm STĐVĐT vào khai thác, sử dụng hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trong tháng 9/2023 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) khẩn trương chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt Phần mềm STĐVĐT cho tất cả cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, bảo đảm 100% đảng viên đang sinh hoạt có điện thoại thông minh được cài đặt và sử dụng thành thạo, hiệu quả Phần mềm; 100% chi bộ áp dụng Phần mềm vào sinh hoạt chi bộ. 

Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và duy trì hoạt động của Phần mềm; xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Tập trung rà soát, chuẩn hóa lại cơ sở dữ liệu về cán bộ, đảng viên ở các địa phương, đơn vị để ứng dụng hoạt động đồng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Phần mềm STĐVĐT. Xây dựng đề cương báo cáo, các biểu mẫu để các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo định kỳ việc triển khai thực hiện gắn với việc đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Theo dữ liệu thống kê từ Phần mềm STĐVĐT, đến ngày 17/8/2023 đã có 32.638 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đăng ký sử dụng phần mềm.

Theo quangngai.dcs.vn