Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

17/12/2021 08:01    308

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, có tổng cộng 7 lĩnh vực với tổng cộng 117 thủ tục hành chính (TTHC). Đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có 2 nhóm, trong đó lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có 50 TTHC và lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã có 15 TTHC.

Đối với lĩnh vực đầu tư có 22 TTHC, lĩnh vực dự án đầu tư có 04 TTHC, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư 05 TTHC, lĩnh vực đấu thầu 09 TTHC, lĩnh vực hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có 01 TTHC.

Đối với lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có 10 TTHC.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Quang Bảo

Tài liệu đính kèm: Quyết định 2002.pdf