Truy cập nội dung luôn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

21/03/2023 14:57    110

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1025/UBND-TTHC chỉ đạo về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách giảm giá 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình) đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị định số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục các khoản phí, lệ phí của các TTHC đủ điều kiện áp dụng chính sách miễn, giảm để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo quangngai.gov.vn